Podstawą Biura Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami „Administrator” stanowią licencjonowani zarządcy nieruchomości w osobach Romana Trypuckiego oraz Agnieszki Trypuckiej a także profesjonalnie przygotowany zespół, posiadający duże doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu oraz ekonomii, ukierunkowany na wdrażanie nowych rozwiązań w celu minimalizacji ponoszonych przez Państwa kosztów a zarazem realizacji Państwa potrzeb. Reprezentując interesy swoich klientów współpracujemy z niezależnymi specjalistami z wszystkich dziedzin rynku nieruchomości, zapewniając właścicielom lokali właściwy poziom usług.

Gwarancją fachowej obsługi są kwalifikacje potwierdzone licencja zawodową, długoletnia działalność na rynku w segmencie zarządzania nieruchomościami, studia w zakresie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - WAM/BO/2783/01 a także dotychczasowe doświadczenie zawodowe naszych pracowników, którzy zajmowali się obsługą nieruchomości będących w portfelu takich spółek jak PKP S.A. czy Orange Polska (przed fuzją Telekomunikacja Polska).


Biuro Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami „ADMINISTRATOR”, może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późń. zm.) . Wykaz ważniejszych czynności zarządzania nieruchomościami został przedstawiony poniżej:

 • Podejmowanie czynności zwykłego zarządu;
 • Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • Zawieranie umów z dostawcami mediów;
 • Kontrolowanie stanu technicznego budynku;
 • Kontrolowanie osób świadczących usług na rzecz wspólnoty;
 • Zlecenie i nadzór nad wykonywaniem przeglądów okresowych w budynku;
 • Organizowanie zebrań właścicieli budynków,
 • Przygotowywanie projektów uchwał właścicieli lokali;
 • Prowadzenie windykacji należności;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej,
 • Prowadzenie korespondencji wspólnoty mieszkaniowej,
 • Wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości

Księgowość dla Wspólnoty między innymi:
Prowadzenie spraw administracyjno – eksploatacyjnych m.in. ewidencja lokali, przygotowywanie projektów umów, dostarczanie informacji właścicielom lokali, kompleksowe przygotowywanie zebrań wspólnoty, dokonywanie zakupów materiałów i wyrobów dla wspólnoty, wysyłanie korespondencji, przygotowywanie pism i odpowiedzi na pisma kierowane do wspólnoty,
Prowadzenie ewidencji księgowo – finansowej m.in. odbieranie wyciągów z banków, przygotowywanie przelewów i ich realizacja, naliczanie przychodów, księgowanie kosztów, prowadzenie rozrachunków z właścicielami, dostawcami, rozliczanie mediów, przygotowywanie i przesyłanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych i zaliczek na podatek dochodowy;
Obsługa prawna: przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych, przygotowywanie projektów uchwał, prowadzenie windykacji wobec zadłużonych właścicieli oraz pomoc w prowadzeniu spraw egzekucyjnych, opracowywanie regulaminów wspólnoty mieszkaniowej,

Sposób i zasady prowadzenia ewidencji mogą określić właściciele w uchwale. W przypadku braku takiej uchwały stosujemy ewidencję księgową opartą na ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu Ministra Finansów dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Staramy się konstruować plan wspólnoty ,w ten sposób, aby przygotować czytelne sprawozdanie finansowe wspólnoty i plan gospodarczy na kolejny rok.

Wariantem który stosujemy w administrowanych przez nas wspólnotach to :
Wybrany przez właścicieli Zarząd Wspólnoty, pełniący funkcje decyzyjną i kontrolną a administruje doświadczona firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami
.

Używamy profesjonalnego systemu informatycznego do obsługi wspólnot mieszkaniowych